O podjetju


V Detektivsko pravni agenciji smo registrirani za opravljanje detektivskih storitev, ki obsegajo pooblastila skladno z Zakonom o detektivski dejavnosti.

K navedenemu spada tudi svetovanje s področja korporativne varnosti in nadzora v podjetjih ter morebitne zaščite poslovnih skrivnosti podjetja oz. internih podatkov, ki so življenjskega pomena za posamezno delovanje podjetja.

Prav tako se v Detektivsko pravni agenciji ukvarjamo s pravnim svetovanjem na različnih pravnih področjih, s poudarkom na dokazovanju kaznivih ravnanj in pridobivanju dokazov, ki so dopustni v različnih postopkih pred državnimi organi in sodišči.

Vizija družbe

Vizija Detektivsko pravne agencije je postati vodilni partner na navedenih področjih, predvsem gospodarskim družbam, ki potrebujejo storitve s področja zavarovanja svoje materialne in intelektualne lastnine, kot tudi odkrivanja in preprečevanja protipravnih ravnanj znotraj podjetij in zavarovanje dokazov, ki bi lahko bili uporabljeni v različnih postopkih pred državnimi organi in sodišči.

Izjemno visoko kvalificirani strokovnjaki

Detektivsko pravno agencijo predstavljamo visoko kvalificirani strokovnjaki, ki imamo bogate izkušnje tako v kriminalistični policiji, in sicer s področja preiskovanja in dokazovanja kaznivih dejanj gospodarske kriminalitete in korupcije, kot tudi vodilni strokovnjaki na področju odkrivanja in dokazovanja kartelov ter zlorab prevladujočega položaja korporacij na trgu.


Imamo dolgoletne izkušnje na navedenih področjih dela, ki smo jih pridobili v institucijah, ki se ukvarjajo z odkrivanjem in dokazovanjem kaznivih ravnanj, na področja delovanja gospodarskega sistema, kar ima za posledico pridobitev specifičnih znanj, po katerih se razlikujemo od ostalih.

S svojevrstnim profesionalnim pristopom in metodiko dela, ki temelji na najvišjih etičnih standardih, dosegamo rezultate, ki naročnikom zagotavljajo zadovoljstvo z našim delom in opravičujejo njihovo zaupanje.

Poleg navedenega so se strokovnjaki Detektivsko pravne agencije za odkrivanje in dokazovanje kaznivih ravnanj na področju gospodarskega sistema EU, usposabljali in izpopolnjevali na Evropski komisiji ter pridobili ustrezne certifikate, kar pomeni najvišji nivo znanja na predmetnem področju.

Poleg navedenega imajo strokovnjaki Detektivsko pravne agencije tudi vodstvene izkušnje v institucijah, ki so pooblaščene za nemoteno delovanje trga in posledično gospodarstva v Republiki Sloveniji.